Kinesiology

Kinesiologin utvecklades på 1960-talet i USA och är en modern västerländsk fysiologi, anatomi, energi- och rörelselära som kombineras med urgamla österländska kunskaper om kroppens inre och yttre energisystem.

Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan människas nerv- och energisystem genom manuella muskeltester eller mentalt. Kinesiologi kommer från grekiskan och betyder läran om rörelse.

Kinesiologins grundtanke är att allt det som vi människor tar in och registrerar, såsom lukter, färger, minnen, tankar, känslor, födoämnen mm lagras i kroppen och kan avläsas genom spänningar i musklerna. All kunskap och information finns alltså hos personen själv.

Alla muskler i kroppen är kopplade till olika delar av kroppens nerv- och akupunkturbanor och energisystem. Genom att testa spänningar i musklerna får man reda på var blockeringarna i meridianerna eller i energiförsörjningen till de inre organ och andra kroppsfunktioner finns.

Kinesiologitestet visar på hur mycket stress varje organ har och hur den fysiska kroppen mår vid ett visst givet ögonblick. Man kan även testa om en person är allergisk mot saker i sin omgivning.